KIEGÉSZÍTÉS

a tatai Eötvös József Gimnázium fejlesztésére készített

„XXI. századi iskolával és kollégiummal a tudásért és az esélyegyenlőségért

a tatai kistérségben”

című projekthez

 

 

 

            A projekt elbírálásához benyújtott műszaki leírások és tervek, valamint szakmai fejlesztési koncepció 2006-ban, a gimnázium felújítása érdekében készített címzett állami támogatási pályázathoz készültek. Kisebb módosításokkal alkalmasnak tartjuk a jelenlegi projekt megvalósítására.

 

            Az első felújítási terv 2000-ben készült. Lényegi módosítás nélkül, egymást követő négy alkalommal (2001-2004. évekre) nyújtotta be a fenntartó Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, eredménytelenül. Az Eötvös Gimnázium és az akkor még önálló intézményként működő kollégium épületegyüttesének felújítását az épületek rossz műszaki állapota, korszerűtlen felszerelése és térkihasználása indokolta. A terv nemcsak felújítást, hanem bővítést is tartalmazott, mind a gimnázium, mind a kollégium (a volt piarista rendház) tetőterének beépítésével. E koncepció a tartósan magas tanulólétszámon, az intézmények eredményességén, továbbá a 2000-ben kezdődő, megyei funkciót betöltő Arany János Tehetséggondozó program indulásán alapult.

 

            Két év kihagyás után, amikor a fenntartó nem pályázott a címzett állami támogatásra, 2006-ban más elképzelések jegyében született meg az új terv. Időközben a kollégium közös igazgatás alá került a gimnáziummal, ami egyben azt is magával hozta, hogy kizárólag a gimnázium tanulói töltötték meg. A férőhelyek számát is módosították, a kulturáltabb elhelyezés érdekében alacsonyabb létszámot határoztak meg (200 főről 180 főre). A gimnáziumban pedig megkezdődött az igen magas tanulólétszám csökkentése, évfolyamonként egy osztállyal kevesebbet iskoláztak be. A tanítás céljára így is igénybe kellett venni a kollégium tanulóhelyiségeit és számos szükségtantermet.

 

            2006-ban az intézményt fenntartó Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, és az épületek tulajdonosa, Tata Város Önkormányzata megállapodott az új koncepció elveiben s a felújítás közös támogatásában. Prioritást élvezett a nagyobb ellátotti kört kiszolgáló gimnázium működési feltételeinek javítása, így a gimnázium felújítására és bővítésére vonatkozó tervek elkészítésére született megrendelés. A rendház épületével kapcsolatban az az álláspont kristályosodott ki, hogy a kollégiumi funkció megmaradása mellett nem lehet gazdaságosan felújítani, sem működtetni. A 2006-ban készített tervek tehát csak a gimnáziumi korszerűsítést tartalmazzák.

 

            A szakmai követelmények tekintetében fontos cél, hogy megfeleljen az épület a kötelező eszköz-és felszerelési jegyzékben foglaltaknak, teremtődjenek meg a korszerű oktatástechnikai eszközök befogadásának feltételei, s nem utolsósorban valósuljon meg az akadálymentes közlekedés. A tervezett tanulólétszám is indokolta a bővítést, erre két építészeti megoldás született: a tetőtér beépítése, vagy összekötő szárny építése. A pályázó önkormányzat 2006-ban az utóbbit részesítette előnyben.

 

 

 

            Az utóbbi években a kollégium épületében olyan rohamos állagromlás következett be, ami komolyan felveti a fenntarthatóság kérdését. Az épület állapota veszélyezteti a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programjának folytatását Komárom-Esztergom megyében. Mind pedagógiai, mind költségtakarékossági szempontból szükséges a rendház épületének kiváltása, új kollégium építése.

 

            A benyújtott projekt elképzelés szakmai alapjai és a 2006-ban készített fejlesztési koncepció lényegi elemeikben azonosnak tekinthetők. A gimnázium maximálisan 770 tanulóra számított teremszükséglete megegyezik, a belső megoszlás és elhelyezés aktualizálást igényel.

 

            A beruházás jövőbeli hasznosulására garanciát jelentenek az intézmény mérhető, ellenőrizhető eredményei (ezeket az adatlapon megnevezzük). Az a tény, hogy évek óta többszörös túljelentkezés van a gimnáziumban, minden demográfiai változás és új iskolák indulása mellett sem csökkent a jelentkezők száma, szintén igazolja a ráfordítások indokoltságát. Az Arany János Tehetséggondozó program pedig olyan kiemelt célt, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának esélyét valósítja meg, amelynek méltó feltételeit biztosítani kell.

 

 

 

Tata, 2007. május 18.

 

 

 

                                Katona Márta sk.                                 Kiss Zsolt

                                       igazgató                                         főépítész

                      Eötvös József Gimnázium, Tata