Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2022.(V.9.) önkormányzati rendelet szerint Tata Város egyes területeit érintő változtatási tilalom elrendeléséről döntött. A tilalom 2022. május 10-től hatályos.


A változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet pontos szövege a következő: 4/2022.(V.9.) ÖR.


A változtatási tilalom alá eső területen – épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 20. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt alakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

Az Étv. 20. § (7) bekezdése alapján a tilalom nem terjed ki:
a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési, javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre,
b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra,
e) a honvédelmi és katonai célú területre,
f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonságicélú építmények elhelyezésére szolgáló területre.


A változtatási tilalommal érintett területek részletes térképei:

Agostyáni út és Zsellér utca közötti terület

Kakas utca és határ út közötti terület

Mocsai út és József Attila utca közötti terület

József Attila utca és Széles csapás út közötti terület I.

József Attila utca és Széles csapás út közötti terület II.